Організація навчального процесу
◦ Контроль за виконанням навчальних планів

◦ Узгодження щорічного графіку навчального процесу, розкладів занять, сесій
◦ Аналіз підсумків екзаменаційних сесій та виникнення академічної заборгованості студентами та її ліквідації
◦ Облік та аналіз призначення студентам стипендій і надання матеріальної допомоги
◦ Контроль за призначенням іменних стипендій та премій
◦ Приймання інформації від інститутів, факультетів та підготовка звітів з навчально-методичної роботи
◦ Підготовка проектів наказів, матеріалів з питань організації навчального процесу на розгляд вченої ради університету і ректорату
◦ Інформування науково-викладацького складу та студентів про зміни в умовах та вимогах до навчально-виховного процесу
◦ Оформлення і видача студентських квитків та дипломів, облікової документації
◦ Контроль за плануванням, виконанням та відповідністю встановленим нормативам навантаження науково-педагогічних працівників
◦ Контроль за використанням аудиторного фонду

Ліцензування й акредитація
◦ Підготовка документації щодо ліцензування й акредитації напрямів і спеціальностей

◦ Організація проведення атестації напрямів, спеціальностей і освітніх програм

Науково-методична підтримка навчального процесу у співпраці з Науково-методичною радою
◦ Підготовка методичних рекомендацій щодо розробки навчальних планів і внесення змін до них
◦ Розробка методичних рекомендацій щодо змісту робочих програм дисциплін
◦ Сприяння відповідності навчальних планів та програм тенденціям впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та використання дистанційного навчання
◦ Вивчення стану відповідності робочих навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін встановленим нормативам
◦ Вивчення, узагальнення та розробка методичних рекомендацій щодо впровадження позитивного досвіду організації вищої освіти і нових технологій навчання
◦ Вивчення стану підготовки підручників, навчальних посібників, методичних розробок, у тому числі в електронному форматі
◦ Методична допомога кафедрам у підготовці навчальної документації
◦ Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
◦ Координація навчальних планів і програм у межах програм мобільності студентів, укладених із закладами вищої освіти-партнерами
◦ Рекомендації щодо критеріїв рейтингування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників

Сприяння і контроль організації практичної підготовки і працевлаштування випускників
◦ Організація, контроль та підведення підсумків усіх видів практик студентів

Налагодження зв’язків з роботодавцями щодо стажування, працевлаштування

Моніторинг якості освіти та організація заходів на виконання внутрішньоуніверситетського положення щодо забезпечення якості освітньої діяльності у співпраці з Науково-методичною радою і Комісією з доброчесності
Розробка та реалізація заходів щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців в університеті
Експертиза навчальних планів щодо їх відповідності державним і світовим стандартам

Перевірка стану підготовки кафедр інститутів та факультетів до початку занять, сесії
Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр
Організація та проведення зрізів якості знань (письмових контрольних робіт і тестів) в навчально-наукових підрозділах
Аналіз ефективності розподілу навчального навантаження між підрозділами та науково-педагогічними працівниками
Організація та координація роботи з атестації здобувачів вищої освіти
Реалізація заходів із запобігання академічного шахрайства, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання результатів навчання й атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра
Організація і контроль заходів із запобігання та виявлення плагіату в дипломних роботах
Забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачами 

Освітній менеджмент у співпраці з дорадчими органами і навчально-науковими підрозділами
Комплексний аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензії університету
Вивчення досвіду та спектру послуг інших вищих навчальних закладів
Аналіз ринку потенційних споживачів освітніх послуг університету
Аналіз ринку праці та потреби у фахівцях
Моніторинг профорієнтаційної роботи вступної кампанії

Облік здобувачів освіти
◦ Облік і контроль руху (поновлення, переведення, відрахування) студентів
◦ Внесення та редагування повних і достовірних даних до ЄДЕБО
◦ Облік працевлаштування випускників

Інформаційне забезпечення управління та змісту навчального процесу у співпраці з комп’ютерно-інформаційним центром
◦ Організація і проведення навчання науково-педагогічних працівників і персоналу використанню сучасних інформаційних технологій при викладанні й організації навчального процесу
◦ Впровадження елементів електронного обліку, документації, ознайомлення виконавців з розпорядженнями та контролю за їх виконанням
◦ Участь у розробці і впровадженні системи електронного документообігу в університеті
Забезпечення навчального процесу сучасними інформаційними технологіями та їх технічне впровадження

Сприяння профорієнтаційній роботі у співпраці з проректором з виховної та іміджевої діяльності 
◦ Сприяння організація навчального процесу довузівської підготовки у співпраці з навчально-науковим центром післядипломної освіти і курсової підготовки
◦ Забезпечення методичної й інформаційної підтримки при проведенні днів відкритих дверей, проведенні виїзних профорієнтаційних заходів
Організація співпраці за договорами з організаціями, установами, підприємствами, навчальними закладами