НАВЧАННЯ

Що таке кваліфікаційна робота

Кваліфікаційна робота – це вид підсумкової атестації, що може бути передбачений на завершальному етапі здобуття освітнього ступеня бакалавра/магістра для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) стандартам вищої освіти. 

Керуємося Положенням про курсові й кваліфікаційні роботи і розробленими кафедрами методичними рекомендації для конкретної спеціальності

 1.  

Бажаємо цікавих результатів дослідження та успішного захисту!

Щодо перевірки на відсутність плагіату
1. Роботу на плагіат перевіряємо повністю. Всі допоміжні матеріали бажано винести у додатки.
2. Абсурдною є фраза “пороговий відсоток плагіату”. Плагіату не може бути у роботі навіть в обсязі одного речення.
3. UniCheck визначає текстові збіги. Причиною текстових збігів можуть бути цитати (вони в лапках і з посиланням), мовні кліше (вони не займають речення і цілі абзаци!, а лише кілька слів), бібліографічний опис, а також плагіат і самоплагіат. 
4. Щодо текстових збігів у першому оглядовому розділі. Оглядовість не означає копіювання з підручників означень, формул, роз’яснень тощо, тобто копіювання взагалі чогось, що не взято в лапки. Огляд полягає в аналізі джерельної бази, щоб визначити актуальність проблеми, а також що вже зроблено і що є невирішеним. Варто порівнювати кілька джерел, перефразовувати і подавати своїми словами фрагменти джерел, які Вам зрозумілі та безпосередньо стосуються Вашого дослідження. З такого опису буде зрозуміло чи володієте Ви означенням або методикою.

Примітка для здобувачів, які мають бажання провести повторну перевірку роботи у системі UniCheck
У разі повторної перевірки роботи з власної ініціативи здобувача (зокрема після коригування роботи у разі виявлення плагіату при первинній перевірці кафедрою) здобувачу слід зайти на офіційний сайт UniCheck й скористатися on-line chat’ом (у правому нижньому куті ). Далі згідно з інструкціями перевірити роботу. Результат перевірки й оновлений текст роботи надіслати відповідальному від кафедри за перевірку кваліфікаційних робіт.

Примітка для здобувачів, які повторно захищають кваліфікаційну роботу
У разі повторного складання державних екзаменів чи захисту кваліфікаційних робіт, згідно з пунктом 3.15 Положення про державну екзаменаційну комісію “Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державні іспити або не захистили випускну роботу (проект), мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи екзаменаційної  комісії протягом трьох років після закінчення Університету. Повторно складаються тільки ті державні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін у навчальних програмах цих дисциплін.

Якщо після закінчення пройшло більше трьох років, то потрібно здобувачу поновитися не менше, ніж за семестр.
Якщо тему затверджено у попередні три роки, то здобувач має в заяві про поновлення вказати номер і дату наказу про затвердження теми. Якщо тему затверджували раніше, то тема має бути переглянута (є поняття актуальності) і затверджена за новою заявою
Що таке академічна мобільність

Академічна мобільність – це можливість упродовж періоду навчання в університеті провчитись один або більше семестрів в закордонному навчальному чи науковому закладі, де готують фахівців за цією ж спеціальністю, із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання.

За інформацією щодо доступних програм з академічної мобільності звертайтеся до

Навчально-наукового центру зовнішніх і міжнародних зв’язків
(навчальний корпус № 1, каб. 227, тел 37 35 71, mizhnar2008@ukr.net)

Для участі в програмі  академічної мобільності:
 1. Пишемо заяву про підготовку до навчання за програмою академічної мобільності на ім’я директора інституту/декана факультету. Якщо по Вашій  спеціальності є відповідна програма і Ваші академічні успіхи свідчать про бажання до росту й самореалізації, то ННЦ зовнішніх і міжнародних зв’язків підбирає відповідну  програму за спеціальністю, проводить перемовини із університетом-партнером для підготовки іменного запрошення, а також консультує щодо отримання візи (тривалість програми не менше трьох місяців).
 2. Якщо в поточному семестрі у навчальному плані нашого університету є практики, відразу після початку семестру звертаємося на  кафедру з проханням розглянути доцільність індивідуального проходження практики (все залежить від строків практики). 
 3. На Вашій випусковій кафедрі знайомимося з координатором з академічної мобільності.
 4. Разом з координатором аналізуємо відповідність навчального плану нашого університету і навчального плану університету-партнера. У разі розбіжностей формуємо на поточний семестр проект Індивідуального навчального плану з академічної мобільності. Навчальні дисципліни в університеті-партнері підбираємо так, щоб їх максимально перезарахувати за змістом або ж замінити на вибіркові дисципліни.
 5. Пишемо заяву про переведення на індивідуальний графік навчання і оформляємо Індивідуальний графік навчання за дисциплінами, які не підлягають перезарахуванню (про всяк випадок бажано оформити всі дисципліни). При цьому обмінюємося контактами з викладачами для ефективного віддаленого навчання.
 6. Отримуємо візу.
 7. Пакуємо валізу.
Навчаючись в університеті-партнері не забуваємо про рідний університет
 1. Не пізніше ніж через два тижні після початку навчання у Закладі-партнері повідомляємо координатора з академічної мобільності про узгодженість навчальних планів і (за потреби) необхідність внесення змін до індивідуального навчального плану та індивідуального графіка навчання.
 2. Раз на два тижні інформуємо координатора з академічної мобільності про хід виконання навчального навантаження за індивідуальним графіком навчання щодо вивчення дисциплін, які частково або повністю не підлягають перезарахуванню. 
 3. Не пізніше, ніж через за три дні після завершення навчання в університеті-партнері оформляємо відкоригований індивідуальний навчальний за поточний семестр, погоджуємо в дирекції/деканаті і подаємо до навчально-методичного відділу. 
Що таке індивідуальний графік навчання

Індивідуальний графік навчання дає можливість вибіркового відвідування до 50 відсотків занять. При цьому  контактувати з викладачем потрібно кожні два тижні (у зручний для обох час). У цьому й полягає суть індивідуального графіку (не плутайте з індивідуальним навчальним планом, який визначається переліком опанованих навчальних дисциплін  – через наявність вибіркових дисциплін може бути різним для студентів однієї академічної групи)  

Умови переведення на індивідуальний графік навчання:
 • студент навчається за освітнім ступенем “магістр”  або на 3, 4 курсі за освітнім ступенем “бакалавр”;
 • середній бал успішності становить не нижче 75 за 100 бальною шкалою;
 • студент  не має можливості відвідувати заняття за розкладом через тривалу хворобу, догляд за дитиною до трьох років, працевлаштування за фахом, участь в академічній мобільності та як виключення з інших поважних причин. Підстава підтверджується відповідними документами.

Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування занять та самостійного опрацювання студентом до 50 відсотків навчальної програми з відповідних дисциплін. Дія індивідуального графіку навчання не поширюється: на лабораторні заняття, які проводяться з використанням спеціального та виробничого обладнання; практичні заняття на виробництві (філії кафедр, установи, організації); на час навчальної та виробничої практик.

Для переведення на індивідуальний графік навчання:
 1. Пишемо заяву про переведення на індивідуальний графік навчання на ім’я директора інституту/декана факультету, в якій обов’язково зазначаємо причину переходу на індивідуальний графік навчання, додаємо до заяви підтверджуючі документи (копію свідоцтва про народження дитини, довідку з місця роботи, витяг з трудової книжки або копію трудового договору тощо). У разі невиконанні хоча б однієї з умов переведення заяву пишемо на ім’я ректора!
 2. Заяву передаємо на випускову кафедру, яка ухвалює рішення про можливість опанування студентом навчальних дисциплін даного семестру за індивідуальним графіком, про що свідчить віза завідувача  і номер протоколу кафедри на заяві.
 3. У разі позитивного рішення кафедри (поки дирекція/деканат готує розпорядження про переведення на індивідуальний графік) заповнюємо Індивідуальний графік навчання – створюємо копію запропонованого файла, заповнюємо навчальні дисципліни на окремих аркушах, друкує й отримуємо завдання від викладачів з навчальних дисциплін за навчальним планом із зазначенням форми і терміну поточного контролю (не рідше одного разу на два тижні).
 4. Сформований індивідуальний графік навчання затверджуємо в дирекції/деканаті. Отримуємо копію графіка, а оригінал залишаємо в дирекції та беремо лише на час проведення поточного контролю.
 5. Нагадуємо дирекції/деканату, щоб занесли Ваші дані  до реєстру студентів, які навчаються за індивідуальним графіком (на сторінці дирекції на сайті НМВ).
Не підводьте свою кафедру і завідувача, які поручилися за Вашу дисциплінованість і здатність до самостійного навчання!

Відповідальність за контроль виконання індивідуального графіку покладається на завідувача випускової кафедри. У разі недотримання термінів графіку впродовж місяця або незадовільних поточних результатів контролю з 2-х і більше навчальних дисциплін завідувач кафедри зобов’язаний проінформувати директора/декана, на підставі чого дирекція/деканат видає розпорядження про ліквідацію індивідуального графіка.

Навчально-методичний відділ залишає за собою право проведення моніторингу дотримання порядку навчання студентів за індивідуальним графіком.

Що таке повторне вивчення навчальних дисциплін

Повторне вивчення навчальної дисципліни – можливість повторного вивчення студентом денної чи заочної форми навчання, який не виконав індивідуальний навчальний план попереднього семестру з навчальних дисциплін загальним обсягом не більше 15 кредитів ЄКТС .

Кількість годин, які необхідно прослухати та оплатити як додаткову освітню послугу, визначається як третина аудиторного навантаження Н відповідного навчального курсу в залежності від кількості балів Б після останнього перескладання: (100 – Б)/100  * Н / 3.

Алгоритм реалізації права на повторне вивчення навчальної дисциплін:
 1. Пишемо заяву на повторне вивчення і погоджуємо її із директором інституту/деканом факультетe.
 2. Звертаємося завідувачем кафедри,  за якою закріплена навчальна дисципліна, щодо підготовки за розрахованою кількістю годин плану повторного вивчення навчальної дисципліни і призначення викладача, який буде проводити заняття і контроль ).
 3. Подаємо в дирекцію/деканат заяву і план повторного вивчення для погодження і розрахунку вартості.
 4. На підставі заяви, плану повторного вивчення і квитанції про оплату директор/декан готує наказ про повторне вивчення навчальних дисциплін (не пізніше місяця від початку семестру).
 5. Підсумковий контроль (без права перескладання) проводить комісія з трьох викладачів кафедри (один з яких завідувач кафедри) не пізніше двох тижнів до початку сесії поточного семестру.

Студент, який не склав іспит/залік після повторного вивчення, відраховується за академічну неуспішність до початку семестрового контролю поточного семестру.  

ВІДРЯДЖЕННЯ, КОРИГУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Заява на відрядження має бути завізована завідувачем кафедри і директором інституту / деканом факультету 

Заява на зміну прізвища
Згоду на обробку персональних даних оформлюємо в дирекції/деканаті

ВІДПУСТКА, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, З

Академічна відпустка – перерва у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання здобувачем вищої освіти освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо)

Заява на поновлення є обов’язковою – на підставі заяви буде видано наказ про поновлення студента.  Якщо ви перебували в академвідпустці за станом здоров’я, то супровідним документом має бути висновок ЛКК. Отримати його необхідно за два тижні до початку семестру, звернувшись до ЛКК. Студентам, які перебували в академвідпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби. В інших випадках достатньо лише заяви.