НАВЧАННЯ

Що таке кваліфікаційна робота

Кваліфікаційна робота – це вид підсумкової атестації, що може бути передбачений на завершальному етапі здобуття освітнього ступеня бакалавра/магістра для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) стандартам вищої освіти. 

Керуємося Положенням про курсові й кваліфікаційні роботи і розробленими кафедрами методичними рекомендації для конкретної спеціальності

Бажаємо цікавих результатів дослідження та успішного захисту!

Шаблон кваліфікаційної роботи

Щодо перевірки на відсутність плагіату
1. Роботу на плагіат перевіряємо повністю. Всі допоміжні матеріали бажано винести у додатки.
2. Абсурдною є фраза “пороговий відсоток плагіату”. Плагіату не може бути у роботі навіть в обсязі одного речення.
3. UniCheck визначає текстові збіги. Причиною текстових збігів можуть бути цитати (вони в лапках і з посиланням), мовні кліше (вони не займають речення і цілі абзаци!, а лише кілька слів), бібліографічний опис, а також плагіат і самоплагіат. 
4. Щодо текстових збігів у першому оглядовому розділі. Оглядовість не означає копіювання з підручників означень, формул, роз’яснень тощо, тобто копіювання взагалі чогось, що не взято в лапки. Огляд полягає в аналізі джерельної бази, щоб визначити актуальність проблеми, а також що вже зроблено і що є невирішеним. Варто порівнювати кілька джерел, перефразовувати і подавати своїми словами фрагменти джерел, які Вам зрозумілі та безпосередньо стосуються Вашого дослідження. З такого опису буде зрозуміло чи володієте Ви означенням або методикою.

Примітка для здобувачів, які мають бажання провести повторну перевірку роботи у системі UniCheck
У разі повторної перевірки роботи з власної ініціативи здобувача (зокрема після коригування роботи у разі виявлення плагіату при первинній перевірці кафедрою) здобувачу слід зайти на офіційний сайт UniCheck й скористатися on-line chat’ом (у правому нижньому куті). Далі згідно з інструкціями перевірити роботу. Результат перевірки й оновлений текст роботи надіслати відповідальному від кафедри за перевірку кваліфікаційних робіт.

Примітка для здобувачів, які повторно захищають кваліфікаційну роботу
У разі повторного складання державних екзаменів чи захисту кваліфікаційних робіт, згідно з пунктом 3.15 Положення про державну екзаменаційну комісію “Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державні іспити або не захистили випускну роботу (проект), мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи екзаменаційної  комісії протягом трьох років після закінчення Університету. Повторно складаються тільки ті державні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін у навчальних програмах цих дисциплін.

Якщо після закінчення пройшло більше трьох років, то потрібно здобувачу поновитися не менше, ніж за семестр.
Якщо тему затверджено у попередні три роки, то здобувач має в заяві про поновлення вказати номер і дату наказу про затвердження теми. Якщо тему затверджували раніше, то тема має бути переглянута (є поняття актуальності) і затверджена за новою заявою
Що таке академічна мобільність

Академічна мобільність – це можливість упродовж періоду навчання в університеті провчитись один або більше семестрів в закордонному навчальному чи науковому закладі, де готують фахівців за цією ж спеціальністю, із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання.

За інформацією щодо доступних програм з академічної мобільності звертайтеся до

Навчально-наукового центру зовнішніх і міжнародних зв’язків
(навчальний корпус № 1, каб. 227, тел 37 35 71, mizhnar2008@ukr.net)

Для участі в програмі  академічної мобільності:
 1. Пишемо заяву про підготовку до навчання за програмою академічної мобільності на ім’я директора інституту/декана факультету. Якщо по Вашій  спеціальності є відповідна програма і Ваші академічні успіхи свідчать про бажання до росту й самореалізації, то ННЦ зовнішніх і міжнародних зв’язків підбирає відповідну  програму за спеціальністю, проводить перемовини із університетом-партнером для підготовки іменного запрошення, а також консультує щодо отримання візи (тривалість програми не менше трьох місяців).
 2. Якщо в поточному семестрі у навчальному плані нашого університету є практики, відразу після початку семестру звертаємося на  кафедру з проханням розглянути доцільність індивідуального проходження практики (все залежить від строків практики). 
 3. На Вашій випусковій кафедрі знайомимося з координатором з академічної мобільності.
 4. Разом з координатором аналізуємо відповідність навчального плану нашого університету і навчального плану університету-партнера. У разі розбіжностей формуємо на поточний семестр проект Індивідуального навчального плану з академічної мобільності. Навчальні дисципліни в університеті-партнері підбираємо так, щоб їх максимально перезарахувати за змістом або ж замінити на вибіркові дисципліни.
 5. Пишемо заяву про переведення на індивідуальний графік навчання і оформляємо Індивідуальний графік навчання за дисциплінами, які не підлягають перезарахуванню (про всяк випадок бажано оформити всі дисципліни). При цьому обмінюємося контактами з викладачами для ефективного віддаленого навчання.
 6. Отримуємо візу.
 7. Пакуємо валізу.
Навчаючись в університеті-партнері не забуваємо про рідний університет
 1. Не пізніше ніж через два тижні після початку навчання у Закладі-партнері повідомляємо координатора з академічної мобільності про узгодженість навчальних планів і (за потреби) необхідність внесення змін до індивідуального навчального плану та індивідуального графіка навчання.
 2. Раз на два тижні інформуємо координатора з академічної мобільності про хід виконання навчального навантаження за індивідуальним графіком навчання щодо вивчення дисциплін, які частково або повністю не підлягають перезарахуванню. 
 3. Не пізніше, ніж через за три дні після завершення навчання в університеті-партнері оформляємо відкоригований індивідуальний навчальний за поточний семестр, погоджуємо в дирекції/деканаті і подаємо до навчально-методичного відділу. 

Що таке індивідуальний графік навчання
Індивідуальний графік навчання дає можливість вибіркового відвідування аудиторних занять. При цьому  здобувач вищої освіти (студент) має право освоювати програму з кожної навчальної дисципліни у індивідуальному порядку – шляхом самостійного опрацювання лекційного матеріалу та виконання (як правило, у визначені викладачем терміни) завдань до семінарських, практичних занять, а також завдань для самостійної роботи. Окрім того, студент може мати індивідуальний термін складання семестрового контролю (але не пізніше термінів, встановлених графіком освітнього процесу).

У цьому й полягає суть індивідуального графіку (не плутайте з індивідуальним навчальним планом, який є робочим навчальним документом студента і включає перелік обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін  – через наявність вибіркових дисциплін він може бути різним для студентів однієї академічної групи).

Умови переведення на індивідуальний графік навчання

 • Право на навчання за індивідуальним графіком мають здобувачі  вищої освіти, які з поважних причин не можуть відвідувати заняття у очному форматі (тривала хвороба, перебування за кордоном чи на тимчасово окупованій території, участь у програмі академічної мобільності або інші вагомі обставини).
 • Для отримання дозволу на навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої освіти подає (або надсилає засобами електронного зв’язку) заяву на ім’я директора інституту/декана факультету з обґрунтуванням причин. За потреби, заяву може погоджувати завідувач випускової кафедри.
 • На підставі заяви, погодженої директором інституту/деканом факультету, дирекція готує розпорядження про надання дозволу на навчання за індивідуальним графіком, у якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові студента, освітній ступінь, курс, освітню програму, а також семестр (семестри), упродовж якого реалізується таке право.
 • За запитом студента дирекція/деканат надає йому витяг з навчального плану (робочий навчальний план на відповідний семестр чи курс) задля поінформованості про обсяг навчальної роботи на семестр чи рік.
 • Після отримання дозволу на навчання за індивідуальним графіком студент зобов’язаний приєднатися до Google Classroom з навчальних дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану та у повному обсязі виконувати визначені завдання.
 • Отримання здобувачем вищої освіти дозволу на навчання за індивідуальним графіком не знімає та не змінює його зобов’язань, визначених «Договором про надання платної освітньої послуги» та «Договором про навчання у закладі освіти».

Як здійснюється контроль за навчанням студента

 • Контроль за виконанням здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану покладається на тьютора академічної групи.
 • У разі несвоєчасного складання студентом семестрового контролю або наявності заборгованості з 2-х і більше навчальних дисциплін за його результатами, тьютор зобов’язаний проінформувати директора/декана, на підставі чого дирекція/деканат видає розпорядження про скасування дозволу на навчання за індивідуальним графіком.
 • Навчально-методичний відділ залишає за собою право проведення моніторингу дотримання порядку навчання студентів за індивідуальним графіком.
Що таке повторне вивчення навчальних дисциплін

Повторне вивчення навчальної дисципліни – можливість повторного вивчення студентом денної чи заочної форми навчання, який не виконав індивідуальний навчальний план попереднього семестру з навчальних дисциплін загальним обсягом не більше 15 кредитів ЄКТС .

Кількість годин, які необхідно прослухати та оплатити як додаткову освітню послугу, визначається як третина аудиторного навантаження Н відповідного навчального курсу в залежності від кількості балів Б після останнього перескладання: (100 – Б)/100  * Н / 3.

Алгоритм реалізації права на повторне вивчення навчальної дисциплін:
 1. Пишемо заяву на повторне вивчення і погоджуємо її із директором інституту/деканом факультетe.
 2. Звертаємося завідувачем кафедри,  за якою закріплена навчальна дисципліна, щодо підготовки за розрахованою кількістю годин плану повторного вивчення навчальної дисципліни і призначення викладача, який буде проводити заняття і контроль ).
 3. Подаємо в дирекцію/деканат заяву і план повторного вивчення для погодження і розрахунку вартості.
 4. На підставі заяви, плану повторного вивчення і квитанції про оплату директор/декан готує наказ про повторне вивчення навчальних дисциплін (не пізніше місяця від початку семестру).
 5. Підсумковий контроль (без права перескладання) проводить комісія з трьох викладачів кафедри (один з яких завідувач кафедри) не пізніше двох тижнів до початку сесії поточного семестру.

Студент, який не склав іспит/залік після повторного вивчення, відраховується за академічну неуспішність до початку семестрового контролю поточного семестру.  

ВІДРЯДЖЕННЯ, КОРИГУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Заява на відрядження має бути завізована завідувачем кафедри і директором інституту / деканом факультету 

Заява на зміну прізвища
Згоду на обробку персональних даних оформлюємо в дирекції/деканаті

ВІДПУСТКА, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ

Академічна відпустка – перерва у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання здобувачем вищої освіти освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо)

Заява на поновлення є обов’язковою – на підставі заяви буде видано наказ про поновлення студента.  Якщо ви перебували в академвідпустці за станом здоров’я, то супровідним документом має бути висновок ЛКК. Отримати його необхідно за два тижні до початку семестру, звернувшись до ЛКК. Студентам, які перебували в академвідпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби. В інших випадках достатньо лише заяви.