Відповідальність за розвиток, підтримку та підвищення якості вищої освіти лежить на університеті – адміністрації за участі викладачів, студентів та інших зацікавлених сторонах. Зовнішні агенції можуть зареєструвати існування проблем, але вони не здатні самі створити й впровадити якісні програми. Викладачі та студенти (агенти змін) мають бути максимально обізнані та залучені до розвитку та підвищення якості освіти й освітньої діяльності, оскільки без їхньої підтримки важко реалізувати зміни.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти передбачає реалізацію таких процедур і заходів:

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
  педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
  результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних
  стендах та в будь-який інший спосіб;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
  науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
  процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
  програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
  управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
  вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
  закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і
  забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
  академічного плагіату;
 • інших процедур і заходів