1. Порядок формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників Черкаського національого університету імені Богдана Хмельницького
 2. Положення про організацію освітнього процесу у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 3. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 4. Положення про заочну форму навчання в Черкаському національному університеті умені Богдана Хмельницького
 5. Положення про порядок формування варіативної складової індивідуального навчального плану студента Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
 6. Положення про курсові й кваліфікаційні роботи у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 
 7. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
 8. Рекомендації  щодо розробки навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни
  Наказ від 20.08.2020 №630-н “Про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін”
 9. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатка до диплома про вищу освіту
 10. Положення атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій у Черкаському національногу університеті імені Богдана Хмельницького
 11. Порядок організації навчального процесу для студентів, які беруть участь в академічній мобільності
 12. Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 13. Порядок проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 1. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 2. Положення про гаранта освітньої програми у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 3. Положення про порядок перевірки кваліфікаційних робіт, наукових текстів на наявність текстових збігів у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького
 4. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
 5. Методичні рекомендації щодо розроблення й оновлення навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступеня бакалавра, магістра, доктора філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
 6. Порядок перевірки кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень
 7. Порядок перевірки курсових робіт на наявність текстових запозичень
 8. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
 9. Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького